Juridische En Maatschappelijke Context

Maggie De Block is Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie.
Vlaams minister van werk: Philippe Muyters
Vlaams minister van sociale economie: Liesbeth Homans
Federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken: Kristiaan Peeters
Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk: directeur Paul Tousseyn
POD maatschappelijke integratie
FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg(met wet):

14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, <gericht> op het herstellen van de loonspanning tussen bepaalde categorieën van werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen, afgesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector, bedoeld om bestaande anomalieën weg te <werken> (1)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap, wat betreft dagondersteuning in de vorm van begeleid werken

Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met aandoeningen en voorgaande feiten van personen met een indicatie van een arbeidshandicap en de lijst met multidisciplinaire informatie, bepaald in artikel 4, tweede lid, 1° en 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap (B.S.12/06/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering die verband houden met de ondersteuning van personen met een handicap (B.S.17/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap, wat betreft dagondersteuning in de vorm van begeleid werken (B.S.13/10/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst, naar persoonsvolgende financiering en houdende de transitie van de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen en de thuisbegeleidingsdiensten (B.S.07/09/2016)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende besparingen in verschillende zorgvormen van de sector personen met een handicap (B.S.25/06/2015)

Van azc naar een baan : De Nederlandse regelgeving over en praktijk van arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen (1 december 2017).

Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie, tot wijziging van Beschikking van de Raad en tot intrekking van Beschikkingen en van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking van de Raad (20 mei 2014). EUR-Lex.

Decreet ‘Maatwerk bij collectieve inschakeling’ (12 juli 2013). Sociale Economie.