Organisaties

Hier vindt u de organisaties over het thema.

De afdeling Toezicht en Handhaving van het Departement WSE kan een onderzoek instellen naar klachten over de toepassing of de uitvoering van Vlaamse maatregelen in het kader van werk.
Departement Werk en Sociale Economie staat in voor beleidscoördinatie en -ontwikkeling en voor de opvolging, de monitoring en de handhaving (inspectie) van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Daarnaast zorgt het ook voor de ondersteuning en versterking van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector en de sociale economie in Vlaanderen. Via verschillende tewerkstellingsprogramma's, erkenningen en subsidies draagt het bij tot de bevordering van de werkgelegenheid.Tot slot staat het in voor het beheer van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen.
Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten het informeren, adviseren, verzoenen en controleren in de verschillende domeinen van het reglementair arbeidsrecht (het arbeidsreglement, de deeltijdse arbeid, de nachtarbeid, …) en van het collectief arbeidsrecht; dit laatste wordt bepaald door het toepassingsveld van de collectieve arbeidsovereenkomsten en omvat onder meer de algemene arbeidsvoorwaarden en collectieve contracten, de minimumlonen, ….
Nationale Arbeidsraad is een publiekrechtelijke instelling in België die collectieve arbeidsovereenkomsten sluit en aan de federale ministers en de Kamer van Volksvertegenwoordigers advies geeft over sociale vraagstukken. De Nationale Arbeidsraad vormt samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven de overkoepelende organisatie van de Belgische sociale partners.
RSZ (Rijksdienst voor sociale zekerheid) int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.
VDAB:Brengt vraag en aanbod van de arbeidsmarkt samen. Je kan er terecht voor het zoeken naar een job, een opleiding, om je CV op te stellen.
De Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA):
het agentschap binnen het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services dat zich inzet voor de volksgezondheid.
De New Freedom Commission on Mental Health: organisatie die uitgebreid onderzoek voert naar het Amerikaanse systeem voor het leveren van geestelijke gezondheidszorg
VAPH: Vlaams agentschap voor personen met een handicap
Kompas: Kompas ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd.
De Waak: zij creëren aangepaste jobs voor mensen met een arbeidsbeperking
Huize Tordale: zij ondersteunen kwetsbare jongeren en volwassenen
De Ploeg: Zij stellen laaggeschoolde medewerkers en personen in arbeidszorg te werk en organiseren stages voor leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs.
Sociale Werkplaats Sense: Zij bieden mensen een lekkere en gezonde maaltijd aan voor een betaalbare prijs.
Dagopvang de Rusthuif
Ecoso vzw - Kringwinkel Schelle: Zij willen werk bieden aan mensen die een afstand hebben naar de arbeidsmarkt.
Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH)