Trefwoordenlijst

Maatwerkbedrijven zijn organisaties/ondernemingen die de inschakeling van doelgroepwerknemers als kerntaak hebben. De economische activiteiten worden daaraan aangepast. In een maatwerkbedrijf heeft minstens 65 procent van de werknemers een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Goede voorbeelden zijn beschutte en sociale werkplaatsen. Maatwerkbedrijven kunnen, in functie van de noden van hun werknemers, bijkomende ondersteuning krijgen om hun kerntaak te realiseren en infrastructuuraanpassingen te doen.
Maatwerk is een op de individuele vreemdeling gerichte en aan zijn situatie aangepaste aanpak waarmee het vertrek wordt gefaciliteerd en kan worden gerealiseerd.
Re-integratie (op de werkvloer) duidt op het proces van afstemming dat nodig is om een medewerker opnieuw een plek te geven op de werkvloer na een middellange of lange afwezigheid omwille van een ziekte, ongeval of operatie.
Werknemers (personen met een arbeidshandicap, personen met een psychosociale arbeidshandicap, uiterst kwetsbare personen)
IPS model= (individuele plaatsing en steun) - IPS vertrekt vanuit het idee dat iedere cliënt die dat wil, kan werken in een reguliere arbeidsplaats.
Prevocational areas= voorbereidende beroepsplaatsen
Beschutte werkplaats of sociale werkplaats = is een werkplaats voor mensen met een arbeidshandicap of langdurig werklozen. Het is een werkplaats die mensen tewerkstelt die niet terechtkunnen in een regulier bedrijf.
Jobcoach= begeleider van een werknemer (die langdurig arbeidsongeschikt of werkloos is geweest) die helpt bij het vinden van werk
VAPH= Vlaams Agentschap voor personen met een handicap
Loopbaanbegeleiding= Begeleidende diensten van een loopbaanadviseur om een scholier, student of werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking en de begeleiding van de loopbaan.
Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of beperking een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan.
PDCA-cirkel: De PDCA-cyclus geeft het principe weer van continue verbetering en wordt gevormd door de facetten Plan-Do-Check-Act.
Sociale werkvoorziening
supervisie
integratie
begeleid werken
sociale economie
beschutte werkplaatsen
werkbegeleiding
werkintegratie
jobcoaches
werkondersteuning
arbeidshandicap